Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Schaper Vizie is de handelsnaam van de praktijk van Ineke Schaper. De praktijk heeft de vorm van een eenmanszaak die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09117660. Het praktijkadres voor coaching is Mesdagstraat 51, 6521 MN Nijmegen. Trainingen worden gegeven op externe locaties en/of in de natuur.

 

Aanmeldingen voor trainingen, (struin)wandelingen en coaching

 1. aanmeldingen kunnen per e-mail of per telefoon plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvraag, per e-mail of door de aanmelding per telefoon.
 3. prijzen zijn in euro’s, de tarieven zijn inclusief 21% BTW
 4. er worden drie tariefgroepen gehanteerd: particulieren, kleine zelfstandige ondernemers en overige bedrijven, instellingen etc. De vaststelling van de tarieven is gebaseerd op deze drie groepen, tenzij anders wordt aangegeven.

Betaling

 1. Betaling van een training dient direct contant of op voorhand per bank/giro te geschieden, tenzij expliciet anders is aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Vóór aanvang van de training dient het verschuldigde bedrag op bankrekening NL97ASNB0706763629 van Schaper Vizie, Nijmegen, bijgeschreven te zijn.
 2. Indien de training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
 3. Een sessie of individuele coaching kan contant of via een bankoverschrijving worden voldaan. Indien is overeengekomen dat het verschuldigde bedrag per bank overgemaakt kan worden, dient de rekening of factuur binnen 14 dagen te worden voldaan.

Annulering

 1. Annuleer je minder dan 14 dagen voor de aanvang van een training, dan ben je het hele cursusbedrag verschuldigd. Je kunt ook voor een plaatsvervanger zorgen.
 2. Annuleer je 14 dagen of meer dan 14 dagen voor de aanvang van een training, dan krijg je het cursusgeld, minus € 25,- annuleringskosten teruggestort.
 3. Annuleer je binnen 24 uur voor een sessie of consult, dan betaal je het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

Aansprakelijkheid
Schaper Vizie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag en de gevolgen daarvan van een deelnemer aan een training, (struin)wandeling of consult, zowel tijdens, voor en na de betreffende training, wandeling of sessie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar of zijn gedrag en de gevolgen daarvan voor zichzelf en anderen, en voor alle eventuele schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de overige deelnemers, publieke ruimtes of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training gehouden wordt.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van de auteur van de materialen is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of verstrekte documentatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Het materiaal is uitsluitend bestemd ten behoeve van het eigen gebruik van de deelnemer, tenzij daar op voorhand door de auteur toestemming voor gegeven is.
Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens trainingen door deelnemers en/of derden is alleen mogelijk met toestemming van Ineke Schaper.

Privacy- en klachtenreglement
Schaper Vizie beschikt over een privacy- en een klachtenreglement. Deze zijn op verzoek in te zien.
De gegevensverwerking van cliënten is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en gebeurt overeenkomstig de AVG-wetgeving die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bijzondere bepalingen

 1. Opdrachtgever / deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een training opdrachtgever / deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, aangeboden door Schaper Vizie, is geheel vrijwillig en voor de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
 2. Schaper Vizie werkt niet met opdrachtgevers/deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is. Het mogelijk voorkomen van zo’n reactie dient van te voren door de opdrachtgever / deelnemer gemeld te worden. Schaper Vizie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
 3. Schaper Vizie behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet.
 4. Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij verplicht dit te melden aan de cursusleiding / coach en is restitutie van het cursusgeld uitgesloten.